speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Anunt privatizare


17 noiembrie 2014


01 octombrie 2013


10 septembrie 2013


07 august 2013

Lista scurta
a potentialilor Consultanti care au indeplinit criteriile de selectare prevazute in
Anuntul privind cererea de oferta pentru servicii de consultanţă în procesul de privatizare a
Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Nr.
Crt.

Denumirea potentialului Consultant

Adresa indicata in Scrisoarea de inaintare a
Expresiei de Interes

1.

KPMG Romania S.R.L. Victoria Business Park,
DN1, Soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 69-71,
Sector 1, 013685, Bucuresti, Romania

2.

S.C.A. Tuca Zbarcea si Asociatii. America House, etaj 8,
Sos. N. Titulescu nr. 4-8,
Sector 1, 011141, Bucuresti, Romania

3.

Consortiul constituit din:
Schoenherr si Asociatii S.C.A. (lider) si
Epic Financial Consulting GmbH (Austria) si
New Europe Corporate Advisory Limited (Bulgaria)
Bd. Dacia nr. 30, Etaj 7,
Sector 1, 010413, Bucuresti, Romania

4.

Consortiul constituit din:
Ernst & Young S.R.L. si
S.p.r.l. E. Platis C. Bazilescu
Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 22,
Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, Bucuresti, Romania

5.

Consortiul constituit din:
Deloitte Consultanta S.R.L. si
S.p.a.r.l. Musat si Asociatii
Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8,
East Entrance, Et. 3,
Sector 1, 011141, Bucuresti, Romania

6.

Consortiul constituit din:
Raiffeisen Centrobank AG (Austria)
Raiffeisen Capital&Investment S.A. si
S.C.A. Zamfirescu Racoti&Partners
Calea Floreasca nr. 246D, Camera 1, Etaj 2,
Sector 1, 014476, Bucuresti, Romania

7.

Consortiul constituit din:
PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.
(lider) si S.C.A. D&B David si Baias
Cladirea Lakeview
Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311,
Sector 2, 020276, Bucuresti, Romania


08 iulie 2013

ANUNT
privind cererea de oferta pentru servicii de consultanta in procesul de privatizare
a Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

In temeiul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si al H.G. nr. 86/2013, se intentioneaza selectarea unui consultant specializat - banca de investitii sau firma de consultanta - cu experienta in derularea proceselor de privatizare („Consultant”), in vederea acordarii de servicii de consultanta pentru privatizarea Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. („C.E.Hunedoara”), cu sediul in Romania, mun. Petrosani, str. Timisoara nr. 2, jud. Hunedoara, cu adresa de internet www.cenhd.ro („Proiectul”), tinandu-se seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor.

Institutia publica implicata pentru care se solicita serviciile de consultanta este Ministerul Economiei (cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1), care actioneaza prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 E, Sector 6

Pachetul de servicii specializate de consultanta ce va fi furnizat de catre Consultant, in cadrul Proiectului, pentru Departamentul pentru Energie, care actioneaza in numele Ministerului Economiei, si pentru C.E. Hunedoara vizeaza implementarea strategiei de privatizare aprobate prin H.G. nr. 86/2013 si cuprinde urmatoarele tipuri de activitati, fara a se limita la acestea:

 • Servicii de analiza si consultanta juridica efectuate de catre o societate de avocati, pentru redactarea si negocierea documentelor juridice ale Proiectului, pentru initierea, derularea si finalizarea procedurii de majorare a capitalului social al C.E. Hunedoara, inclusiv pentru elaborarea proiectelor de acte normative si/sau eventuale modificari de acte normative necesare pentru implementarea Proiectului;
 • Servicii de evaluare/audit tehnic;
 • Servicii de consultanta economica si financiar-contabila necesare pentru pregatirea si realizarea procesului de evaluare a C.E. Hunedoara;
 • Servicii de analiza a problemelor de mediu;
 • Servicii de analiza a resurselor geologice;
 • Servicii de promovare si marketing cu privire la procesul de privatizare, in vederea identificarii si atragerii de investitori interesati;
 • Servicii de specialitate pentru pregatirea camerei de date in format electronic, care sa permita accesul restrictionat si de la distanta la informatii despre C.E. Hunedoara;
 • Servicii de evaluare a C.E. Hunedoara;
 • Servicii de pregatire a privatizarii (pregatirea tuturor documentelor relevante);
 • Servicii de analiza comerciala (analiza de piata, etc.);
 • Servicii de consultanta pentru negocierea contractului de privatizare;
 • Servicii de consultanta pentru finalizarea tranzactiei de privatizare, daca va fi cazul;
 • Servicii de traducere din si in limba engleza.

Informatii generale relevante despre C.E. Hunedoara:

Denumire *)

Sediul social *)

Nr. ORC *)

Cod fiscal *)

Obiect principal de activitate *)

Capital social *)

Cifra de afaceri (2012)**)

Nr. salariati *)

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. Romania,
mun. Petrosani,
str. Timisoara nr. 2,
jud. Hunedoara
J20/994/2012 RO30855230 Producerea de energie electrica – 3511 cod CAEN

349.821.330 lei

232.504.917 lei

7.080

*) Conform cererii de inscriere de mentiuni depusa la ORC in data de 01.07.2013, ca urmare a fuziunii prin absorbtie a C.E. Hunedoara si a S.N. a Huilei S.A.
**) Conform bilant 2012 auditat aferent activitatii derulate de C.E. Hunedoara pe perioada de doua luni de la inregistrarea societatii.

Nr. Crt.

Denumire actionar

%

Numar actiuni *)

1

Ministerul Economiei

100

34.982.133 actiuni

*) Conform cererii de inscriere de mentiuni depusa la ORC in data de 01.07.2013, ca urmare a fuziunii prin absorbtie a C.E. Hunedoara si a S.N. a Huilei S.A.

Consultantii specializati, banci de investitii sau firme de consultanta, cu experienta in derularea proceselor de privatizare, autorizati sa presteze servicii de consultanta necesare pentru si legate de derularea Proiectului, interesati si eligibili, sunt invitati sa depuna, individual sau in consortiu, expresia de interes, pana la data de 24.07.2013, ora 15.00, ora Romaniei, la sediul C.E. Hunedoara din Romania, municipiul Vulcan, str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, la Registratura Generala, care va cuprinde informatii privind indeplinirea criteriilor de selectare ce vor servi intocmirii listei scurte a Consultantilor, indicand in mod specific, inclusiv cu documente doveditoare (in aceasta etapa a Proiectului, documentele doveditoare pot consta in declaratii pe proprie raspundere, autentificate notarial), ca indeplinesc urmatoarele criterii de selectare:

(i)

Au experienta ca urmare a participarii, in ultimii 10 ani, in calitate de consultanti ai guvernelor/ministerelor din Romania si/sau din alte state ale Uniunii Europene si/sau la nivel international, in cadrul unor proiecte de privatizare si/sau fuziune si/sau majorari cu aport de capital privat in numerar finalizate cu succes la companii de stat din domeniul energetic si/sau din domeniul resurse minerale cu o cifra de afaceri de cel putin 50 milioane EURO;

sau

 

(ii)

Au experienta ca urmare a participarii, in ultimii 10 ani, in calitate de consultanti in proiecte de privatizare si/sau fuziune si/sau majorari cu aport de capital privat in numerar finalizate cu succes la companii din domeniul energetic si/sau din domeniul resurselor minerale, cu valori ale tranzactiilor mai mari de 30 milioane EURO, derulate in Romania si/sau in alte state din Uniunea Europeana si/sau la nivel international;

si

 

(iii)

Cifra medie de afaceri pentru ultimele 3 (trei) exercitii financiare consecutive incheiate este de cel putin 800.000 Euro. In cazul unui consortiu, pentru stabilirea indeplinirii acestui criteriu nu se solicita ca fiecare membru al consortiului sa indeplineasca aceasta cerinta, ci se va lua in considerare cea mai mare cifra medie de afaceri obtinuta pentru ultimele 3 (trei) exercitii financiare consecutive incheiate de oricare dintre membrii consortiului. Pentru stabilirea indeplinirii acestui criteriu de selectare nu se va proceda la cumularea cifrelor medii de afaceri obtinute de membrii consortiului, ci se va lua in considerare cea mai mare dintre acestea.

Pentru evitarea oricarui dubiu, criteriile de selectare prevazute la pct. (i) si (ii) sunt alternative, oricare dintre acestea trebuind sa fie indeplinit cumulativ cu criteriul prevazut la pct. (iii).

De asemenea, Consultantii vor prezenta documente doveditoare cu privire la faptul ca sunt autorizati sa presteze servicii de consultanta in legatura cu Proiectul (documentele doveditoare constau, in aceasta etapa, in prezentarea de certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii expresiei de interes, pentru Consultantii persoane juridice romane, respectiv documente echivalente emise in tara de origine a Consultantilor persoane juridice straine).

Documentele solicitate conform celor de mai sus vor fi depuse în original, in limba romana sau, dupa caz, in limba engleza, insotite de traducerea în limba romana, legalizata la un notariat public din Romania.

Pentru a raspunde criteriilor de selectare, Consultantii pot participa la procedura de depunere a expresiilor de interes in asociere (in consortiu). Pentru aceasta etapa a procedurii de selectie nu este obligatorie prezentarea acordului in baza caruia s-a constituit consortiul.

Lista scurta a Consultantilor preselectati va fi afisata pe pagina de internet a C.E. Hunedoara, la adresa www.cenhd.ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data limita de depunere a expresiilor de interes. Dupa data publicarii acesteia, Consultantii preselectati, care vor primi scrisori de invitatie, pot participa la procedura de selectie, in mod individual sau in consortiu, prin depunerea unei oferte intocmite conform Caietului de sarcini in vederea selectarii unui consultant specializat, banca de investitii sau firma de consultanta, cu experienta in derularea proceselor de privatizare in vederea acordarii de servicii de consultanta pentru privatizarea C.E. Hunedoara. („Caietul de Sarcini”).

Nu este obligatoriu ca asocierea Consultantilor preselectati sa se realizeze numai cu alti Consultanti inclusi pe lista scurta. Cu toate acestea, in fiecare consortiu trebuie sa se regaseasca cel putin o entitate calificata pe lista scurta.

Caietul de Sarcini cuprinde informatii generale pentru Consultanti, conditiile punctuale pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare Consultant si documentele de participare solicitate, structura ofertei tehnice si a ofertei financiare, termenii de referinta, forma standard pentru contractul de consultanta, angajamentul de confidentialitate, precum si alte elemente privind Proiectul si modul de intocmire si depunere a ofertei.

Caietul de Sarcini va putea fi procurat zilnic de catre Consultantii preselectati, ulterior transmiterii scrisorii de invitatie, de la sediul C.E. Hunedoara, din Romania, municipiul Vulcan, str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 15.00.

Caietul de Sarcini poate fi achizitionat in schimbul sumei de 3.000 (treimii) EURO (sau echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb B.N.R. din ziua platii, pentru persoane juridice romane), la care se adauga TVA. In cazul unui consortiu este suficienta probarea achizitionarii Caietului de Sarcini de catre cel putin un membru al consortiului.

Pretul Caietului de Sarcini va fi achitat prin ordin de plata tip trezorerie in urmatoarele conturi ale C.E. Hunedoara (C.I.F. RO 30855230), cu mentiunea „contravaloare Caiet de sarcini pentru selectarea consultantului pentru privatizare”:

 • pentru plati in lei, in contul IBAN RO53CECEHD0130RON0574338 deschis de Complexul Energetic Hunedoara la CEC Bank – SUCURSALA Deva;
 • pentru plati in euro, in contul RO44CECEHD01C1EUR0578725 deschis de Complexul Energetic Hunedoara la CEC Bank – SUCURSALA Deva.

La ridicarea Caietului de Sarcini, reprezentantii Consultantilor preselectati vor prezenta:

 • dovada achitarii pretului Caietului de Sarcini;
 • actul de identitate al persoanei imputernicite (reprezentantului);
 • imputernicire in original din partea Consultantului preselectat. Imputernicirea va contine mentiunea ca persoana imputernicita este indreptatita sa ridice Caietul de Sarcini in numele ofertantului si sa semneze in numele acestuia Angajamentul de confidentialitate. Pentru persoanele straine, imputernicirea va fi insotita de traducerea legalizata in limba romana (daca este cazul).

Pentru participarea la procedura de selectie este obligatorie achizitionarea Caietului de Sarcini.

Informatii suplimentare se pot obtine prin telefon la nr. 0254.570.790 si fax la nr. 0254.570.481 (persoana de contact: Dl Nicolae PETROI – Director General Adjunct) sau prin e¬mail, la adresa: nicolae.petroi@cenhd.ro

Clarificarile cu privire la orice aspect prevazut in Caietul de Sarcini pot fi solicitate pana cel tarziu cu 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor Caietului de Sarcini.

Participantii la procedura de selectie sunt obligati sa depuna o garantie de participare in valoare de 25.000 (douazecisicinci mii) EURO sau echivalentul acestei sume in lei, calculat la cursul de schimb B.N.R. din ziua emiterii scrisorii de garantie bancara, conform precizarilor din Caietul de Sarcini. Forma scrisorii de garantie bancara pentru participarea la procedura de selectie este prevazuta in Caietul de Sarcini.

Ofertele vor putea fi depuse pana la data limita de 16.09.2013, ora 10.00, data care constituie termen de decadere, la sediul C.E. Hunedoara din Romania, mun. Petrosani, str. Timisoara nr. 2, jud. Hunedoara, in atentia D-lui Nicolae PETROI, Director General Adjunct.

Data si locul deschiderii ofertelor: 16.09.2013, ora 11.00, la sediul C.E. Hunedoara mentionat mai sus.

Valabilitatea ofertelor depuse de participantii la procedura de selectie va fi de cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Prin depunerea ofertelor, orice parte interesata ia cunostinta de, si accepta, termenii prezentului Anunt si ai Caietului de Sarcini.

Orice modificare a termenilor si conditiilor din prezentul Anunt se va face numai pe website-ul C.E. Hunedoara, cel mai tarziu cu doua zile lucratoare inainte de implinirea acestora.Login