speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Politica GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONALCUPRINS

 1. Cine suntem?
 2. Care sunt categoriile de persoane pentru care prelucrăm date cu caracter personal?
 3. Ce date cu caracter personal prelucrăm?
 4. Politica de supraveghere prin mijloace video
 5. Cum prelucrăm datele personale?
 6. În ce bază prelucrăm datele dumneavoastră?
 7. Politica de confidențialitate a datelor transmise prin site-ul S CEH SA
 8. Protejarea datelor cu caracter personal ale ziariștilor
 9. Politica de cookie a S CEH SA
 10. Cine are acces la datele dumneavoastră?
 11. Cum se asigură protecția datelor dumneavoastră?
 12. Care sunt drepturile dumneavoastră?
 13. Cum puteți depune o plângere/sesizare?

1. Cine suntem?

Suntem Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (numită în continuare S CEH SA) cu sediul în Petroșani, strada Timișoara, nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/994/2012, având codul unic de identificare RO 30855230, telefon 0254 544 312, fax 0254 544 313, website www.cenhd.ro, email office@cenhd.ro, reprezentantă legal prin Administrator special Cristian Roșu.

2. Care sunt categoriile de persoane pentru care prelucrăm date cu caracter personal?

 • Personal S CEH SA și rude/afini ale acestuia, inclusiv copii;
 • Vizitatori ai sediilor/ proprietăților S CEH SA, inclusiv copii;
 • Membrii din Adunarea Generală a Acționarilor S CEH SA;
 • Public, mass media, organizații neguvernamentale, organizații profesionale cu care personalul S CEH SA intră în contact;
 • Personal și reprezentanți ai autorităților;
 • Personal și reprezentanți ai organizațiilor persoane juridice cu care S CEH SA intră în contact în derularea unei relații de afaceri sau în etapele premergătoare acestora, în scopul convenirii unei relații de afaceri;
 • Candidați pentru posturile din S CEH SA scoase la concurs.
 • Persoane care utilizează adresa de e-mail avertizor de integritate avertizor@cenhd.ro, de pe site-ul web al S CEH SA, dacă aleg să îsi comunice datele cu caracter personal.

S CEH SA trebuie să protejeze drepturile și libertățile tuturor persoanelor vizate cu care intră în relație, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Pentru oferte de muncă:

 • Informațiile dvs. de contact, CV-ul, certificări, acte studii;
 • Numele, adresa, e-mail, numărul de telefon, alte informații de contact;
 • CV-ul sau scrisoarea de intenție, experiența de lucru anterioară sau alte experiențe, educație;
 • Orice alte informații obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, cetățenia, informații medicale sau de sănătate comunicate de candidat, cazier juridic;
 • Informații de referințe și/sau informații primite din verificările de fond, informațiile primite de la terți, dar fără a se limita la scrisori de recomandare;
 • Informații referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.

Pentru avertizorul în interes public:

 • Date de identificare (nume, prenume, data nașterii, profesia, adresa de corespondență, adresa de e-mail, telefon de contact) în vederea înregistrării sesizării dvs. și posibilității de contact pentru clarificări/informări ulterioare despre mersul anchetei;
 • Documente doveditoare aduse în sprijinul sesizării depuse;
 • Alte date cu caracter personal obținute de la dvs. în cadrul procesului de anchetare a sesizării depuse de dvs.(date istorice, date financiare, date socio-demografice, etc), în funcție de speța semnalată și doar în măsura în care aceste date vor fi absolut necesare pentru derularea anchetei.

Date colectate în direct:

 • Nume, prenume, cetățenie, locul de muncă, seria și numărul cărții de identitate, data eliberării și expirării, codul numeric personal, nr. serie marca aparate de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, laptop-uri și altele similare, nr. și marca autovehiculului, date necesare în vederea dosarului de acreditare în cazul unor vizite pe amplasamentele S CEH SA;
 • Date comerciale de la contractori: date personale ale reprezentanților legali necesare la depunerea ofertelor în derularea ofertelor în derularea proceselor de achiziție;
 • Date cu caracter personal primite de la terți în baza exercitării diferitelor drepturi legale, primite prin e-mail sau prin poștă;
 • Date cu caracter personal despre angajați;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi agenții de credit, precum și alți furnizori de date.

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal:

Nu colectăm date privind sănătatea dvs., etnia, apartenența sindicală, etc., cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar conform legii și/sau în protejarea intereselor, drepturilor și/sau libertăților dvs. sau în cazul în care aceste informații sunt depuse de către dvs. Atunci când colectăm astfel de date, ne limităm la circumstanțe specifice.

Datele minorilor - colectăm date cu privire la minori în următoarele situații:

 • Dacă sunt copiii angajaților noștri, cu consimțământul părinților sau tutorilor;
 • În cazul organizării unei vizite la sediul S CEH SA sau la una dintre sucursalele S CEH SA unde accesul este permis în baza unui dosar de acreditare care conține date personale.

4. Politica de supraveghere prin mijloace video

a. Scopul supravegherii prin mijloace video - S CEH SA – Sucursala ___________ utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi control acces. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unităţii, se asigură securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor - angajaţi ai instituţiei sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor deţinute. Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, cum ar fi sistemul de control acces, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul societății, şi ajută la prevenirea, combaterea şi, dacă e cazul, cercetarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spaţiile securizate şi la încăperile protejate. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi investigarea furturilor de echipament sau de bunuri deţinute de societate sau la prevenirea, detectarea şi investigarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.

b. Limitarea scopului - sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu foloseşte la monitorizarea activităţii angajaţilor sau la pontaj. Sistemul poate fi un mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare. În cazul în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracţional, în circumstanţe excepţionale, imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale.

c. Categorii speciale de date - sistemul video al S CEH SA – Sucursala ___________ nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”. S CEH SA – Sucursala ___________ nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere şi în mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță, în afara cazurilor în care se constată un atentat la securitatea patrimoniului sau siguranța unității.

d. Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului - în mod convenţional sistemul de supraveghere video este un sistem static și are ca funcţie înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra activitățile detectate de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră şi locaţie. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Atunci când este necesar, calitatea imaginilor poate permite recunoaşterea celor care trec prin zona de acţiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma supravegherii video, camerele sunt montate în locuri fixe, astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii. Angajații, care au fost instruiţi, trebuie să respecte setările de confidenţialitate şi drepturile de acces. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o perioadă de max. 30 zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

e. Beneficiile sistemului de supraveghere:

 • Creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a intrărilor şi ieşirilor, pentru a preveni incidentele de securitate;
 • Restricţionarea accesului persoanelor străine;
 • Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute;
 • Respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare pentru obiectivele cu risc.

f. Se vor folosi pictograme – marcaj zone supravegheate video.

g. S CEH SA – Sucursala ___________ respectă drepturile ce revin persoanelor vizate, conform GDPR.

5. Cum prelucrăm datele personale?

Activitățile de prelucrare de către S CEH SA a datelor cu caracter personal vor fi limitate la îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și care pot fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere.

6. În ce bază prelucrăm datele dumneavoastră?

S CEH SA prelucrează date personale numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • Dumneavoastră vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la către dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine S CEH SA;
 • Prelucrarea este necesară pentru vă proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de S CEH SA sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

7. Politica de confidențialitate a datelor transmise prin site-ul S CEH SA

Informațiile prezentate pe www.cenhd.ro sunt considerate a fi de interes public și pot fi distribuite sau copiate, cu excepția cazurilor în care există specificații care interzic acest lucru.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (S CEH SA) va lua toate măsurile pentru a garanta siguranța datelor personale. În derularea serviciilor sale, va apela numai la angajați și firme terțe cărora li se va aplica obligația de respectare a secretelor profesionale. Persoanele interesate pot lua oricând legătura cu S CEH SA în vederea exercitării drepturilor care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 (de acces, rectificare, ștergere sau restricționare, portabilitate și opoziție a prelucrării datelor personale stocate, sau pentru retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal).

La nivelul S CEH SA sunt stabilite o serie de măsuri procedurale pentru respectarea și protejarea securității fizice și electronice a datelor cu caracter personal colectate. Datele dumneavoastră personale nu vor fi distribuite către alte instituții sau autorități publice decât dacă există o obligație legală sau v-ați dat consimțământul în acest sens.

Vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Site-ul www.cenhd.ro nu colectează informații în scopuri comerciale.

8. Protejarea datelor cu caracter personal ale ziariștilor

În cazul în care sunteți reprezentant mass-media înscris în baza de date a S CEH SA, este necesar să comunicați consimțământul expres pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S CEH SA prin răspuns la mail-ul transmis de biroul de presă al S CEH SA. În cazul în care doriți să vă înregistrați în baza de date a S CEH SA, este necesar să transmiteți un email pe adresa biroupresa@cenhd.ro și să ne comunicați acordul expres în baza politicii S CEH SA de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prin transmiterea de solicitări de informații, interviuri, puncte de vedere etc, dvs în calitate de ziariști, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din prezenta informare. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această informare, vă puteți retrage consimțământul.

Pentru a retrage consimțământul dvs., vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la biroupresa@cenhd.ro. În situația în care procedați la revocarea consimțământului dvs., informațiile dvs. vor fi eliminate din baza noastră de date. Informațiile colectate și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt supuse prevederilor Regulamentului 679/2016.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informații despre dvs. atunci când ne transmiteți prin e-mail sau prin poștă date cum ar fi:

 • informațiile dvs. de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, informații despre locul de muncă, adresa, numărul de telefon și alte informații de contact
 • nume, prenume, cetățenie, locul de muncă, seria și numărul cărții de identitate, data eliberării și expirării, codul numeric personal, nr., serie marca aparate de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, laptop-uri si altele similare, nr. și marca autovehiculului, date necesare în vederea elaborării dosarului de acreditare in cazul unor vizite pe amplasamentele S CEH SA.
 • orice alte informații demografice obținute în timpul procesului de acreditare sau de organizare al unui eveniment cu presa (formal sau informal), cum ar fi sexul, informații despre cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate comunicate.

Recomandări S CEH SA

Informațiile pe care ni le transmiteți nu trebuie să conțină date din categoriile speciale indicate de GDPR referitoare la:

 1. Originea rasială sau etnică;
 2. Convingerile politice, filozofice sau religioase;
 3. Apartenența la un sindicat sau la un partid politic;
 4. Istoricul infracțiunilor, al procedurilor penale, al sancțiunilor și/sau al amenzilor;
 5. Orice număr de identificare a unei persoane la nivel național.

Punerea la dispoziție a oricăreia sau tuturor informațiilor din prezenta secțiune, în cuprinsul corespondenței atrage suportarea de către dvs. în întregime a riscurilor asociate, în sarcina S CEH SA nefiind reținută nicio obligație sau răspundere în acest sens, întrucât S CEH SA nu prelucrează niciuna dintre datele indicate in prezenta secțiune de recomandări.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile dvs. vor fi utilizate de S CEH SA în scopul realizării procesului de comunicare atât în baza Legii 544/2001, cât și în scopul organizării unor vizite de documentare/informare pe amplasamentul S CEH SA.

Elaborarea și/sau transmiterea informațiilor solicitate conform legislației în vigoare.

În vederea realizării bazei de date ziariști acreditați, S CEH SA va colecta, prelucra și stoca informațiile dvs.

Cine poate avea acces la informațiile dvs.

S CEH SA restricționează accesul la informațiile personale pe care le furnizați strict la nivelul personalului angajat și specializat în gestionarea procesului de comunicare și, în conformitate cu procedurile interne, la nivelul conducerii executive și ne-executive a S CEH SA.

S CEH SA poate fi obligată să dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți, cum ar fi:

 • autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și/sau organismele/autoritățile de aplicare a legii, apărării siguranței naționale (după caz) în scopul respectării legilor și a reglementarilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Minori

S CEH SA nu colectează în mod deliberat informații referitoare la persoane minore.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

În vederea gestionarii fluxului de comunicare, S CEH SA va stoca pe timp nelimitat datele dvs în baza de date aferenta procesului de comunicare, iar datele aferente vizitelor tehnice pe amplasament vor fi stocate pentru o perioada de un 1 an, ulterior acestea fiind șterse. Datele cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor din legea 544/2001 vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani.

Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.

9. Politica de cookie a S CEH SA

Site-ul S CEH SA folosește cookies. Explicațiile de mai jos au scopul de a vă informa cu privire la gestionarea cookies de către site-ul S CEH SA în contextul navigării site-ului nostru de către dumneavoastră.

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existenta determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Cookie-urile utilizate de site-ul S CEH SA au scopul de a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare pentru fiecare utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către S CEH SA, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • limba în care este vizualizată o pagina de internet;

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătura cu modul în care se utilizează aceasta pagina de internet, S CEH SA poate adopta masuri pentru ca această pagina de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum: frecventa accesării, paginile vizualitate, motorul de căutare cu care accesați site-ul, limba utilizată, majoritatea fiind cookie-uri specifice platformei în care este creat site-ul S CEH SA.

Site-ul S CEH SA nu folosește cookie de publicitate.

Cookie-urile site-ului S CEH SA au o durată de viață care variază în funcție de scopul fiecărui cookie:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când dumneavoastră închideți browser-ul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul dumneavoastră până când atinge o anumită dată de expirare.

Accesarea site-ului S CEH SA implică faptul că ești de acord cu instalarea cookie-urilor pe calculatorul tău.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău.

10. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Singurele persoane în măsură să acceseze datele vizate de această politică sunt cele care au nevoie de acestea pentru activitatea lor profesională. Datele nu sunt distribuite în mod neoficial, nici intern și nici în exteriorul societății. Atunci când este necesar accesul la date personale, angajații îl pot solicita de la superiorii ierarhici.

S CEH SA asigură instruire tuturor angajaților pentru a-i ajuta să își înțeleagă responsabilitățile atunci când gestionează date personale. Angajații vor păstra toate datele securizate, luând măsuri tehnice și/sau organizatorice de protecție.

Datele vor fi revizuite și actualizate în mod periodic, în cazul în care se constată că acestea sunt depășite/perimate. Dacă nu mai sunt necesare, acestea sunt șterse și eliminate.

11. Cum se asigură protecția datelor dumneavoastră?

Atunci când datele sunt stocate pe suport hârtie, acestea sunt păstrate într-un loc securizat, în care persoanele neautorizate nu le pot vedea și/sau accesa.

Atunci când datele sunt stocate în format electronic, acestea sunt protejate împotriva accesului neautorizat, ștergerii accidentale și a încercărilor de hackingat:

 • Datele sunt protejate de parole, care se vor modifica în mod periodic și nu vor fi împărtășite niciodată între angajați.
 • Dacă datele sunt stocate pe suporturi amovibile (cum ar fi un CD sau DVD), acestea sunt păstrate încuiate și securizate în mod corespunzător atunci când nu sunt utilizate.
 • Datele sunt stocate numai pe unitățile și server-ele desemnate și sunt încărcate numai de persoanele cu autorizare în acest sens (inclusiv drepturi/ permisiuni de acces).
 • Server-ele care conțin date cu caracter personal sunt amplasate într-o locație securizată, separat de spațiul general de birouri.
 • Sunt realizate copii de rezervă în mod frecvent pentru date. Aceste copii de rezervă sunt testate în mod periodic, în conformitate cu procedurile standard de realizare a copiilor de rezervă valabile în cadrul companiei.
 • Datele nu sunt salvate niciodată direct pe laptop-uri sau alte dispozitive mobile cum ar fi tablete sau telefoane inteligente.
 • Toate serverele și computerele care conțin date sunt protejate de software-uri de securitate aprobate și de un firewall.

12. Care sunt drepturile dumneavoastră?

 1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către S CEH SA. Respectarea acestui drept de către S CEH SA se realizează prin prezenta informare;
 2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea S CEH SA o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 3. Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la S CEH SA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 5. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la S CEH SA, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către S CEH SA;
  • vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către S CEH SA;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine S CEH SA.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la S CEH SA restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:
  • contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează S CEH SA. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite S CEH SA să verifice exactitatea datelor;
  • Prelucrarea Datelor Personale de către S CEH SA este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către S CEH SA;
  • S CEH SA nu mai are nevoie de datele dvs personale, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau într-o procedură administrativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la S CEH SA datele cu caracter personal depuse prin intermediul dosarului de candidatură care vă privesc și pe care le-a furnizat S CEH SA, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept numai în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. S CEH SA nu poate transmite candidatura depusă de dvs. altor companii sau sucursalelor proprii, fiind necesar ca dumneavoastră să aplicați pentru fiecare post în parte.
 8. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de S CEH SA având ca temei juridic interesul legitim al dvs.
 9. Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul de a depune plângere la responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul S CEH SA (dpo@cenhd.ro) și în cazul în care considerați că nu se soluționează, puteți depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul în care doriți să vă apărați drepturile și să solicitați remedierea situației dumneavoastră, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării Datelor Personale de către S CEH SA.

13. Cum puteți depune o plângere/sesizare?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți trimite o cerere scrisă:

 1. prin e-mail la adresa: dpo@cenhd.ro
 2. prin poștă/curier la următoarea adresă: Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara, sau
 3. direct prin depunere la sediul S CEH SA. După primirea cererii, S CEH SA va reveni către dumneavoastră cu un răspuns, în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

Login