speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Ghid acces documentare

Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină
CEREREA DE  ACCES
vizitare/documentare şi/sau filmare/fotografiere
la sucursalele miniere din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

  Descarcă Ghid acces documentare - română  
  Download Guidance for access - english  

 

 • Semnatarul cererii (nume prenume, CI sau Paşaport, calitatea oficială, acreditarea din partea instituţiei reprezentate);
 • Obiectul/motivaţia vizitei/filmării/fotografierii (în cazul solicitărilor media: tematica sau programul în cadrul căruia se intenţionează a se prezenta informaţiile şi/sau materialul filmat/fotografiat din documentare precum şi instituţia - publicaţia sau postul de televiziune - unde urmează a fi prezentate informaţiile);
 • Locul pentru care se solicită vizitarea/filmarea/fotografierea (obiectivul minier) cu precizarea subteran sau suprafaţă;
 • Componenţa delegaţiei (nume prenume, CI sau Paşaport, calitatea oficială, acreditarea din partea instituţiei reprezentate);
 • Data/Perioada de timp pentru care se solicită vizitarea/filmarea/fotografierea.
 • Alte elemente considerate utile argumentării cererii.
 • Având în vedere starea de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 15 martie 2021 accesul cetăţenilor români /străini în obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate/sectoare şi locuri speciale din zonele protejate, zonele vitale şi zonele controlate din cadrul Societăţii CEH-SA (toate sucursalele aparținătoare societății) au obligativitatea prezentării următoarelor documente:
  • adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul/vizitatorul este declarat din punct de vedere medical ”clinic sănătos”;
  •  test molecular negativ de tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, care să fie efectuat cu maxim 72 de ore anterior intrării în incinta sucursalei vizitate (subteran/suprafața) sau prezentarea adeverinței de vaccinare eliberată de Ministerul Sănătății, cu dovada vaccinării.
 • Tarifele aplicate pentru vizitarea sucursalelor miniere (subteran) din cadrul Societății CEH-SA sunt următoarele:
  • Exploatarea Minieră Livezeni – total cost (lei) : 630,5 + TVA
  • Exploatarea Minieră Vulcan – total cost (lei): 438 + TVA
  • Exploatarea Minieră Lonea – total cost (lei): 654 + TVA
  • Exploatarea Minieră Lupeni – total cost (lei): 803 + TVA
 • Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., își rezervă dreptul de a indica sucursala minieră, în funcție de condițiile de exploatare la data vizitei

ANEXAT CERERII se vor prezenta:

 • copii ale documentelor de identificare a solicitantului şi a însoţitorilor (CI sau Paşaport);
 • copii ale documentelor ce atestă calitatea oficială a acestora (legitimaţii de serviciu).

Cererea va fi transmisă Societăţii Complexul Energetic Hunedoara cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se intenţionează efectuarea vizitei.PRECIZĂRI

 

Vizita obiectivelor aflate în subteran va avea în vedere faptul că, datorită condiţiilor specifice ale minelor din Valea Jiului care prezintă un risc major de producere a unor incidente grave (explozii de gaz metan sau grizu, incendii sau accidente), obligă la respectarea unor reguli interne, riguros stabilite.

Accesul în subteran se face numai cu echipament autorizat (îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament individual de protecţie şi iluminat), pus la dispoziţia vizitatorului, de către exploatarea minieră din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara. Introducerea de către vizitator, a altor obiecte neautorizate (care pot fi surse pentru iniţierea de scântei), este considerată infracţiune şi este pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

Persoana care a primit aprobarea de acces trebuie să se supună regulilor impuse de unitatea vizitată, să î-şi însuşească instructajul privind noţiunile minimale de protecţia muncii şi să îşi asume deplina răspundere privind riscurile accidentării în timpul vizitei.

INTRAREA IN SUBTERAN cu echipamente necesare pentru filmare/fotografiere va fi permisă numai după verificarea prealabilă a aparaturii respective şi a autorizaţiei individuale de utilizare aferente. Autorizaţia se obţine de către solicitant, de la INSEMEX Petroşani http://www.insemex.ro/, cu maxim 48 de ore înainte de vizita în subteran.
În vederea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, luați la cunoștință următoarele:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. (denumită în continuare S.CEH SA), CIF RO 30855230, cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod 332015, jud. Hunedoara, tel. 0254 544 312, fax 0254 544 313, website: www.cenhd.ro, email: office@cenhd.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele, prenumele, document de identitate CI/BI/pașaport, legitimație de serviciu, număr de telefon, adresă e-mail, prin mijloace manuale, în vederea acreditării.

Refuzul de a furniza datele de identificare menționate mai sus ne pune în imposibilitatea acreditării solicitantului.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către S.CEH SA, în scopul precizat.

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, ulterior înscrierii în audiență aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la sediul societății sau poate fi transmisă la adresa de e-mail dpo@cenhd.ro.

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Login